تلاشی او امنیت

kandahar airport Security check

سرحدي پولیس، اولیف ګروپ او د کی ناین امریکایي کمپنی په کندهار هوایي ډګر کښي د مسافرین او الوتکي د امنیت نیولو په موخه په ګډه دنده اجرا کوي. همدارنګه هفته وار امنیتي جلسه په هوایي ډګر کښي د کندهار هوایي ډګر آمر ، آیساف، او سرحدي پولیس تر منځ د لاشه امنیت تینګولو دپاره نیول کیږی