د موبایل د چارجولو ماشین

01-November-2013

په کندهار نړیوال هوايي ډګر کی د روشن مخابراتي شبکې لخوا د ډول ډول تلیفونونو د چارجولو ماشین اله نسب سوه. دغه ماشین اله چه د کندهار نړیوال هوايي ډګر په ترمینل کی نسب شوی کولاي سی پر یوه وخت د مسافرینو زیات تلیفونونه چارج کړي.

mobile charing machine kandahar