یادونه: د پروازونو وختونه موږ ته د هوايي شرکتونو لخوا راکول کیږي. د ټولو مسافرینو څخه هیله کوو چه د پرواز وخت او نور اړین معلومات د هوايي شرکتونو په مرکزي دفترونو کي لاس ته راوړي. لطفآ دري ساعته مخکي د پرواز تر وخت کندهار نړیوال هوايي ډګر ته تشریف راوړي تر څو مو پرواز پر وخت وسی. کندهار نړیوال هوايي ډګر د پرواز د ناوخته کیدو په صورت کي کوم مسولیت نه لري