یادونه: د طیاري د رارسیدو وخت موږ ته د هوايي شرکتونو د استازو لخوا راکول کیږي، د پرواز وخت ته تغیر ورکول هم په هوايي شرکتونو پوري اړه لري. د پرواز د تعین شوي وخت په تغیر کي د کندهار نړیوال هوايي ډګر کارکوونکي کوم مسولیت نه لري