تلاشی و امنیت

kandahar airport Security check

.

پولیس سرحدی، اولیف گروپ و کمپنی امریکایی کی ناین مشترکآ در میدان هوایی قندهار جهت تامین امنیت هوانوردی و جلوگیری از تمام اعمال غیر قانونی در برابر پروازها و مسافرین کار میکنند. همچنان جلسه هفته وار امنیتی میان آمر میدان بین المللی هوایی قندهار ، آیسف و پولیس سرحدی جهت بحث موارد امنیتی و جلو گیری اعمال غیر قانونی برگذار میگردد