ویزه و پاسپورت

kandahar airport passport and visa

مسافرین محترم لطفآ قبل از آمدن به میدان هوایی جهت پرواز تمام اسناد لاذمه سفر خویش مانند پاسپورت، تذکره تابعت، ویزه، تکت و غیره را با خود داشته باشید و اطلاع کامل خویش را حاصل نمایید که اسناد شما ناقذ یا تاریخ تیر نباشند

دیپارتمنت مهاجرت پولیس سرحدی جهت جلوگیری از اعمال غیر قانونی تمام اسناد لاذمه شما را بررسی خواهند کرد

لطفآ بخاطر داشته باشید در هنگام سفر به خارج از افغانستان و یا رسیدن به افغانستان از خارج به دفتر مهاجرین پولیس سرحدی میدان هوایی جهت تاپه خروجی یا دخولی در پاسپورت خویش مراجعه نمایید


اگر شما تعبه افغانستان نیستید جهت معلومات مزید برای دریافت و یا لاذم داشتن ویزه برای سفر به افغانستان لینک های ذیل را کلیک نمایید

وبسایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان www.mfa.gov.af

www.mfa.gov.af/en/page/4115/3903