تماس با ما

 

  • احمد الله فیضی

    آمر میدان بین المللی هوایی قندهار

    director@kandaharinternationalairport.com

  • برای اعلانات در وبسایت ما به شماره و یا ایمیل آدرس ‌‌ذیل تماس بگیرید

    +93 700 311650

    Email: info@kandaharinternationalairport.com