بانک

بانک ملی افغان به زودی نمایندگی این بانک را در میدان بین المللی هوایی قندهار خواهد ساخت