یاداشت: اوقات نشست هواپیما ها برای ما توسط شرکتهای هوایی ارایه میشود و تغیر اوقات نشست هم مربوط به شرکتهای هوایی است. میدان بین المللی هوایی قندهار هیچکونه مسولیتی در قبال تغیر وقت تعین شده هواپیما ها ندارد